• به زودی اولین فضای ابری شمالغرب کشور در میزبان تک اتفاق خواهد افتاد